Zleć usługę sprzątania i skorzystaj z odpisu na PFRON!

Na każdym pracodawcy, który zatrudnia powyżej 25 osób, ale nie osiągnął wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych – powyżej 6% (nie dotyczy jednostek budżetowych), spoczywa obowiązek dokonywania comiesięcznych wpłat na PFRON. Reguluje to Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jeśli chcesz obniżyć wysokość comiesięcznych wpłat na PFRON, przeczytaj nasz artykuł.

Czym jest PFRON  i kto musi dokonywać wpłat

Firmy, których stan zatrudnienia wynosi powyżej 25 etatów, muszą każdego miesiąca odprowadzać środki do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw wpłata na PFRON to pozycja obowiązkowa w firmowym budżecie. Jest to wymagany przepisami sposób wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Czy jednak wpłata bezpośrednio do PFRON jest zawsze obowiązkowa?

Wpłata do PFRON – czy zawsze obowiązuje?

Przedsiębiorstwa, których stosunek zatrudnionych osób niepełnosprawnych do ogółu pracowników przekracza 6%, nie płacą na PFRON. W innym przypadku firmy mogą podjąć działania, które pomogą im zmniejszyć wysokość wpłaty nawet do 0. Jest to możliwe, jeśli podejmą współpracę z partnerem, który zatrudnia osoby niepełnosprawne i spełnia ustawowe przesłanki do wystawienia dla swoich klientów odpisów na PFRON.

Czym jest odpis na PFRON?

W Polsce podmioty, które tworzą miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, mogą liczyć na wsparcie i dodatkowe dofinansowanie. Mogą również przygotowywać odpis na PFRON dla innych podmiotów – swoich klientów. Odpis przysługuje zarówno przy korzystaniu z usług jednorazowych, jak i przy nawiązaniu stałej współpracy. Szczegółowe zasady odpisu określa art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2046 ze zm.)

Obniżenie opłat do PFRON, jak to działa w praktyce?

Firma, która zajmuje się produkcją lub świadczy usługi, zatrudniając jednocześnie co najmniej 25 pracowników (przeliczenie na pełen wymiar czasu pracy)  w tym, co najmniej 30% osób niepełnosprawnych, może wystawiać odpisy na PFRON. Warto wziąć pod uwagę, że za niepełnosprawnych uważa się osoby m.in.: 

  • niewidome,
  • chore psychicznie lub upośledzone umysłowo,
  • z zaburzeniami rozwojowymi (całościowymi)
  • z epilepsją, których schorzenie kwalifikuje się do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na współpracę z firmą zatrudniającą osoby niepełnosprawne, może otrzymać odpis na PFRON.

Jakie warunki należy spełnić, by wpłata została obniżona?

Warunkiem koniecznym jest, aby zakup usługi lub produkcji  został udokumentowany fakturą. Podmiot, który stara się o odpis na PFRON, musi opłacić należność w terminie określonym na fakturze. Po terminowym uregulowaniu należności zleceniodawca jest zobowiązany do niezwłocznego – jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym została wykonana usługa – wystawienia na formularzu INF-u informacji o kwocie obniżenia.

Jakie warunki należy spełnić, by wpłata została obniżona?

Warunkiem koniecznym jest, aby zakup usługi lub produkcji został udokumentowany fakturą. Podmiot, który stara się o odpis na PFRON, musi opłacić należność w terminie określonym na fakturze. Po terminowym uregulowaniu należności zleceniodawca jest zobowiązany do niezwłocznego – jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym została wykonana usługa – wystawienia na formularzu INF-u informacji o kwocie obniżenia.

Warunki rozliczenia odpisu

Warto pamiętać, że jeśli wysokość odpisu przewyższa wartość usługi lub produkcji, nadpłata nie jest zwracana. Co więcej, rozliczana jest jedynie faktura netto. Przedsiębiorca może skorzystać maksymalnie z 50% obniżenia opłaty na PFRON w danym miesiącu. Jeśli jednak wartość odpisu jest wyższa od kwoty na fakturze, różnicę można rozliczać w kolejnych miesiącach. Maksymalny okres na rozliczenie to 6 miesięcy od daty otrzymania informacji o wysokości odpisu.

Jaki odpis przysługuje klientom Ewa-Pol?

Wysokość odpisu nie jest stała – zmienia się każdego miesiąca i jest wyliczana dla podmiotu, który zatrudnia osoby niepełnosprawne (zleceniobiorcy). Wartość odpisu to iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia oraz stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w danym miesiącu. W przypadku Ewa-Pol klienci mogą liczyć na minimum 20% odpis od kwoty, jaką przeznaczą na jedną z usług – na przykład sprzątanie. Warto pamiętać, że odpis obejmuje zleceniodawców, którzy korzystają z oferty jednorazowo, oraz stałe kontrakty, jednak w przypadku umów o współpracy comiesięczna wartość odpisu będzie się różnić.

Odpis na PRFON – korzyść dla wszystkich

Wpłaty na PFRON są obowiązkowe dla wielu małych, średnich i wszystkich dużych podmiotów. Zlecając usługi firmie takiej jak Ewa-Pol, można obniżyć wysokość wpłaty. Jest to sytuacja korzystna dla wszystkich. Zleceniobiorca otrzymuje zapłatę za fakturę (wykonaną usługę), pracownik niepełnosprawny zatrudnienie i wynagrodzenie, zleceniodawca natomiast płaci mniej na PFRON, a jednocześnie ma wykonaną usługę taką jak na przykład doczyszczanie posadzek. Co więcej, wskaźniki rządowe dla zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych nie spadają, a aktywizacja takich osób na rynku pracy jest ważna zarówno dla polskiej gospodarki, jak i  dla Unii Europejskiej.

Jeśli chcesz skorzystać z obniżenia wpłat na PFRON, skorzystaj z usług Ewa-Pol i uzyskaj odpis. Zależy Ci, aby poznać więcej szczegółów? Skontaktuj się z nami, wyjaśnimy wszystkie kwestie i pomożemy Ci uzyskać odpis.

Shopping cart
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0